امروز : چهارشنبه 05 , 02 , 1397
تاریخ انتشار: 1390/12/20 09:55:00 ب.ظ تعداد بازدید: 65130 تعداد نظرات ارسالی: 6
مدارس منطقه 13 ( مدرسه های مقطع ابتدایی ،راهنمایی ومتوسطه منطقه 13 آموزش و پرورش شهر تهران)

 


کد نام مدرسه تلفن آدرس مقطع منطقه نوع مدرسه جنسیت
11344701 شهيدمحلاتي 77472519 پيروزي _اول نيروي هوايي _فرعي 21/1پلاک 47 راهنمايي تهران .منطقه 13 عادي _دولتي دخترانه
11308214 شهيدمحمدمنتظري   هشتم نيروي هوايي _ايستگاه سنگکي _کوچه 32/8 راهنمايي تهران .منطقه 13 عادي _دولتي دخترانه
11309417 شهيدمطهري 77475454 اول سيمتري نيروي هوائي _روبروي برق فشارقوي _پلاک 18 متوسطه عمومي تهران .منطقه 13 عادي _دولتي پسرانه
11301211 شهيدمفتح 1 77474425 پيروزي _دوم نيروي هوايي _فرعي 21/2_پلاک 26 ابتدايي تهران .منطقه 13 عادي _دولتي پسرانه
11301221 شهيدمفتح 2   پيروزي _دوم نيروي هوايي _فرعي 21/2_پلاک 26 ابتدايي تهران .منطقه 13 عادي _دولتي پسرانه
11318602 شهيده معصومه قزويني 77421802 چهارم نيروي هوايي _فرعي 31/4_پلاک 23 متوسطه عمومي تهران .منطقه 13 عادي _دولتي دخترانه
11328704 شهيده معصومه قزويني 2 77421802 چهارم نيروي هوايي _فرعي 31/4_پلاک 23 پيش دانشگاهي تهران .منطقه 13 مشارکت مردم دخترانه
11331306 شهيده معصومه قزويني 2 77473586 چهارم نيروي هوايي _فرعي 31/4_پلاک 23 متوسطه عمومي تهران .منطقه 13 مشارکت مردم دخترانه
11321500 شيخ فضل اله 77436979 پيروزي _انتهاي پنجم نيروي هوايي _فرعي 42/4_پلاک 3 راهنمايي تهران .منطقه 13 عادي _دولتي پسرانه
11305610 شيخ مرتضي انصاري 1 77424454 پيروزي _اول نيروي هوائي _فرعي 31/1_پلاک 9 ابتدايي تهران .منطقه 13 عادي _دولتي دخترانه
11343105 شيخ مرتضي انصاري 1 77474501 پيروزي _اول نيروي هوايي _فرعي 31/1_پلاک 9 کودکستاني تهران .منطقه 13 مشارکت مردم دخترانه
11305620 شيخ مرتضي انصاري 2 77424454 پيروزي _اول نيروي هوائي _فرعي 31/1_پلاک 9 ابتدايي تهران .منطقه 13 عادي _دولتي دخترانه
11339808 شيخ مرتضي انصاري 2 77474501 پيروزي _اول نيروي هوايي _31/1_پلاک 9 کودکستاني تهران .منطقه 13 مشارکت مردم دخترانه
11301317 صادقيه 33344046 پيروزي _طبرسي _جنب پارک _پلاک 5 ابتدايي تهران .منطقه 13 عادي _دولتي پسرانه
11317801 صالحين 77829293 تهران نو_منصورآباد_27متري اشراقي _کوچه صانعي _پلاک 34 متوسطه عمومي تهران .منطقه 13 غيرانتفاعي پسرانه
11337508 صالحين 77829293 تهران نو_منصورآباد_27متري اشراقي _کوچه صانعي _پلاک 34 پيش دانشگاهي تهران .منطقه 13 غيرانتفاعي پسرانه
100002178 طلوع     کودکستاني تهران .منطقه 13 عادي _دولتي پسرانه
11344403 طلوع 77472437 پنجم نيروي هوايي _فرعي 32/5_پلاک 18 پيش دانشگاهي تهران .منطقه 13 غيرانتفاعي دخترانه
11325804 طلوع 77420370 خ سيمتري نيروي هوايي _فرعي 37/5_پلاک 3 راهنمايي تهران .منطقه 13 غيرانتفاعي دخترانه
11339501 طلوع 77472437 پنجم نيروي هوايي _فرعي 32/5_پلاک 18 متوسطه عمومي تهران .منطقه 13 غيرانتفاعي دخترانه

 

نام

نوع

مقطع

جنسیت

نشانی

شهید مطهری

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

اول سیمتری نیروی هوائی روبروی برق فشار قوی پ 18 تلفن: 77475454

هدایت رضوی

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

تهران نو- خ شورا – پ 17 تلفن:77477284

شهداء 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ پیروزی شهيد کریمی چهارفصل – پ 96 تلفن: 33340699

صالحین

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

تهران نو – ایستگاه منصورآباد – 27 متری خاتم – 8 متری سوم – پ 47 تلفن: 77829293

شهید مطهری 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

اول سیمتری نیروی هوائی روبروی برق فشار قوی پ 18 تلفن: 77475454

امام صادق(ع)

مشارکت مردمي

متوسطه عمومي

پسرانه

ابتدای سیمتری نیروی هوایی روبروی اداره منطقه 13- پ 14 تلفن: 77472236

بيست و دوم بهمن 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ تهران نو – ایستگاه مدرسه تلفن: 77410740

صالحین 2

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

تهران نو – ایستگاه منصورآبا د– 27 متری خاتم – 8 متری سوم – پ 47 تلفن: 77829293

آیت اله طالقانی 1

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

تهران نو – خ خاقانی نبش بابا طاهر تلفن: 77418234

امیرکبیر

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

تهران نو – خ ایرانمهر – خ شهيد طوفانی جنب پارک خیام – پ 60 تلفن: 33348528

بيست و دوم بهمن

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ دماوند – ایستگاه مدرسه –جنب درمانگاه شهرداری تلفن: 77410740

مسعود

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

ميدان شهدا - پشت کارخانه برق – کوچه شهيد زاهدی پ 16 تلفن: 33797249

شهداء 2

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ پیروزی خ شهيد کریمی چهارفصل – پ 96 تلفن: 33340699

شهید دانشخواه

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

خ پیروزی چهارم نیروی هوایی– 434 – پ 95 تلفن: 77474722

دانش

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

پیروزی ابتدای خ محصل تلفن:33333837

داوطلبین متفرقه

عادي دولتي

متوسطه عمومي

پسرانه

دبیرستان 22 بهمن تلفن:77410740

دانش 2

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

پسرانه

پیروزی خ محصل تلفن:33333837

صدیقه طاهره

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

تهران نو – خ بلال حبشیکوچه شهيد داود محمدی تلفن: 77418193

شهیده معصومه قزوینی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ چهارم نیروی هوایی نبش431 – پ 58 تلفن: 77473586

شهدای 7 تیر

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ پیروزی خ دوم فرعی 221 – پ 30 تلفن: 77479620

معراج اندیشه

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ چهارم نیروی هوایی نبش بسطامی تلفن: 77473189

علامه حلی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

ميدان امام حسین – خ ایرانمهر– کوچه شهيد گودرزی پ 50 تلفن: 33343723

ندای فاطمه(س)

غيرانتفاعي

متوسطه عمومي

دخترانه

سیمتری نیروی هوای ایستگاه سنگکی خ 731 – پ 82 تلفن: 77472447

فرهنگ

نمونه دولتی

متوسطه عمومي

دخترانه

تهران نو – خ بلال حبشی نبش صائب تبریزی تلفن: 77436474

خدیجه کبری(س) 2

مشارکت مردمي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ پیروزی انتهای خ نیروی هوایی کوچه شهيد ریحانی تلفن: 77433828

فجر اسلام

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ پیروزی سه راه سلیمانیه –خ طبرسی پ 66 تلفن: 33346181

شهيد شرافت

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

سی متری نیروی هوایی فرعی833 تلفن: 77471224

زهرای اطهر(س)

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

پیروزی - سوم نیروی هوایی - فرعی422 – پ 101 تلفن: 77473342

زینبیه

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ تهران نو – فلکه آشتیانی کوی سازمانی زینبیه تلفن: 77478566

آزادی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ پیروزی خ پنجم نیروی هوایی -350 – پ 4 تلفن: 77473863

خدیجه کبری(س)

مشارکت مردمي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ پیروزی انتهای خ اول نیروی هوایی کوچه شهيد ریحانی تلفن: 77433828

آیت اله کاشانی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

میدان امامت – خ رضا جدیدی پ 80 تلفن: 77474957

آیت اله سعیدی

عادي دولتي

متوسطه عمومي

دخترانه

خ دماوند – ایستگاه ارباب شماره 10 – خ شهيد اشراقی پ 1 تلفن: 77834732

الزهرا

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

تهران نو- فلکه آشتیانی- کوی سازمانی زینبیه تلفن: 77470559

شیخ بهائی

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

پسرانه

خ سیمتری نیروی هوایی- جنب پست فشار قوی برق - پلاک 14 تلفن: 77472236

شهید رجایی 2

مشارکت مردمي

پیش دانشگاهی

پسرانه

ميدان امامت- خ نیشابورغربی - پلاک 53 تلفن: 77410872

شهیده معصومه قزوینی 2

مشارکت مردمي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ چهارم نیروی هوایی- نبش431- پلاک 85 تلفن: 77473586

معصومیه 1

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

تهران نو- خ خاقانی - خ باباطاهر- کوی سازمانی زینبیه تلفن: 77474285

معصومیه 2

مشارکت مردمي

پیش دانشگاهی

دخترانه

تهران نو- خ خاقانی- خ باباطاهر- کوی سازمانی زینبیه تلفن: 77474285

ندای فاطمه

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

دخترانه

سیمتری نیروی هوایی- ایستگاه سنگکی- خ 731 - پلاک 82 تلفن: 77472447

هفده شهریور

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

خ پیروزی - خ چهارم نیروی هوایی- فرعی 321 تلفن: 77478079

شهید رجایی

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

پسرانه

ميدان امامت- خ نیشابورغربی- پلاک 53 تلفن: 77410872

فرهنگ

نمونه دولتی

پیش دانشگاهی

دخترانه

تهران نو- بلال حبشی- پلاک194 تلفن: 77436474

داوطلبین متفرقه

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

دخترانه

دبیرستان آزادی تلفن:723863

داوطلبین متفرقه

عادي دولتي

پیش دانشگاهی

پسرانه

دبیرستان 22 بهمن تلفن:77410740

دانش 3

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

پیروزی- ابتدای خ محصل تلفن:33333837

مسعود

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

میدان شهدا- پشت کارخانه برق- کوچه شهید زاهدی- پلاک 16 تلفن: 33797249

صالحین

غيرانتفاعي

پیش دانشگاهی

پسرانه

تهران نو- ایستگاه منصورآباد27 - متری خاتم- 8 متری سوم- پلاک 47 تلفن: 77829293

سلمان فارسی

عادي دولتي

هنرستان حرفه ای

دخترانه

خ پیروزی - خ سوم نیروی هوایی- فرعی 224 تلفن: 77473342

معصومیه

عادي دولتي

هنرستان حرفه ای

دخترانه

تهران نو - خ خاقانی - کوچه بابا طاهر- کوی سازمانی زینبی تلفن: 77474285

نهاجا 2

وابسته

هنرستان فنی

پسرانه

تهران نو ایستگاه فرودگاه - خ حجت داخل پادگان تلفن: 33337257

نهاجا 7

وابسته

هنرستان فنی

پسرانه

تهران نو ایستگاه فرودگاه - خ حجت داخل پادگان تلفن: 33337257

نهاجا 8

وابسته

هنرستان فنی

پسرانه

تهران نو ایستگاه فرودگاه - خ حجت داخل پادگان تلفن: 33337257

نهاجا 9

وابسته

هنرستان فنی

پسرانه

تهران نو ایستگاه فرودگاه - خ حجت داخل پادگان تلفن: 33337257

نهاجا 10

وابسته

هنرستان فنی

پسرانه

تهران نو ایستگاه فرودگاه - خ حجت داخل پادگان تلفن: 33337257

نهاجا 11

وابسته

هنرستان فنی

پسرانه

تهران نو ایستگاه فرودگاه - خ حجت داخل پادگان تلفن: 33337257

نهاجا 12

وابسته

هنرستان فنی

پسرانه

تهران نو ایستگاه فرودگاه - خ حجت داخل پادگان تلفن: 33337257

نهاجا 13

وابسته

هنرستان فنی

پسرانه

تهران نو ایستگاه فرودگاه - خ حجت داخل پادگان تلفن: 33337257

نهاجا 14

وابسته

هنرستان فنی

پسرانه

تهران نو ایستگاه فرودگاه - خ حجت داخل پادگان تلفن: 33337257

نهاجا 15

وابسته

هنرستان فنی

پسرانه

تهران نو ایستگاه فرودگاه - خ حجت داخل پادگان تلفن: 33337257

نهاجا

وابسته

هنرستان فنی

پسرانه

تهران نو ایستگاه فرودگاه - خ حجت داخل پادگان تلفن: 33337257

پایگاه انقلاب

عادي دولتي

هنرستان فنی

پسرانه

تهران نو- ایستگاه زرکش - ده متری انصاری پلاک 71 تلفن: 77812177

نهاجا 3

وابسته

هنرستان کار دانش

پسرانه

تهران نو – ایستگاه فرودگاه - خ حجت – داخل پادگان تلفن: 33337257

پژوهش

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

تهران نو – خ خاقانی کوی سازمانی زینبیه تلفن: 77475223

سپاه تهران 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

تهران نو – خ خاقانی فلکه آشتیانی تلفن: 77418169

مالک اشتر 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

خ شهید منتظری جنب پارک خیام تلفن: 33347943

شهید آوینی 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

میدان امامت – خ نیشابوری تلفن: 77475252

شهید آوینی

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

میدان امامت – خ نیشابوری تلفن: 77475252

سمیه

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

خ پیروزی خ طبرسی- انتهای طبرسی دست راست تلفن: 33333657

خوارزمی

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

تهران نو - فلکه اطلاعات – خ بلال حبشی نبش خ بهار تلفن: 77418601

نفیسه 2

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

پیروزی - ششم نیروی هوایی نبش 531 تلفن: 77473945

نفیسه 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

دخترانه

پیروزی - ششم نیروی هوایی نبش 531 تلفن: 77473945

نهاجا 16

وابسته

هنرستان کار دانش

پسرانه

تهران نو - ایستگاه فرودگاه - خ حجت – داخل پادگان تلفن: 33337257

سپاه تهران 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

تهران نو – خ خاقانی فلکه آشتیانی تلفن: 77418169

مالک اشتر 1

عادي دولتي

هنرستان کار دانش

پسرانه

خ شهید منتظری جنب پارک خیام تلفن:33347943

 

 

 جهت مشاهده ادامه مدرسه های منطقه مورد نظر خود در سایت مدرسه ها عضو شوید(عضویت رایگان است)


لینک دانلود
print
  نظرات

 

 

    

1

 


 

 
Copyright 2014 By Madreseha.ir© |Design by webcade | Powered By BIG Group