امروز : پنجشنبه 06 , 02 , 1397
تاریخ انتشار: 1391/02/29 07:47:00 ب.ظ تعداد بازدید: 89757 تعداد نظرات ارسالی: 18
مدارس راهنمایی شهر کرج استان البرز

 


مدارس راهنمايي منطقه ۱ كرج

تلفن

آدرس

جنسیت

نام مدرسه

۲۵۰۸۶۲۸

كرج شهرك رسالت عظيميه

پسرانه دولتی

پاسداران

۲۵۵۶۲۶۲

كرج عظيميه ميدان اسبي

پسرانه دولتی

تزكيه

۲۲۲۸۶۳۷

كرج جاده چالوس

پسرانه دولتی

شهيد حسيني

۲۵۰۶۱۰۴

كرج عظيميه شهرك رسالت

پسرانه دولتی

شهيد مهراني

۲۲۲۸۵۴۵

كرج حصار خط

پسرانه دولتی

شهيد يوسفي

۲۵۰۵۷۳۵

كرج عظيميه بلوار پاسداران

پسرانه شاهد

شهيد آخونديها

۲۵۰۶۲۶۱

كرج رسالت غربي

پسرانه غیر دولتی

اميركبير

۲۵۰۰۸۳۳

كرج عظيميه ۴۵متري كاج

پسرانه غیر دولتی

ملاصدرا

۴۴۲۵۵۰۹

کرج خيابان فرمانداري

پسرانه غیر دولتی

نبوت

۴۴۲۶۴۸۶

کرج جهانشهر خيابان فرمانداري

پسرانه غیر دولتی

سعادت

۴۴۲۷۷۹۰

کرج جهانشهر بلوار ماهان

پسرانه غیر دولتی

حکيم فردوسي

۲۵۵۱۵۱۴

كرج عظيميه گلستان دهم

پسرانه نمونه

شهيد مطهري

۲۲۲۲۹۸۲

كرج حصار خط اول

دخترانه دولتی

پرويزيان

۲۲۴۱۱۴۴

كرج حصار خط

دخترانه دولتی

شهيد بختياري

۲۵۰۸۶۱۸

كرج عظيميه

دخترانه دولتی

ميرزاي شيرازي

۴۴۲۱۵۰۱

کرج جهانشهرخيابان کسري

دخترانه دولتی

حسن کشاوري

۴۴۳۴۱۱۳

کرج کوي کارمندان شمالي

دخترانه دولتی

راه انقلاب

۴۴۲۹۰۷۷

کرج جهانشهر خيابان کسري

دخترانه دولتی

يادگارامام (ره )

۲۵۰۹۸۷۹

كرج عظيميه چهارراه پاسداران

دخترانه شاهد

معراج

۲۵۰۶۰۵۱

كرج عظيميه ميدان استقلال

دخترانه غیر دولتی

شهيد باهنر

۲۵۱۲۸۲۸

كرج عظيميه ميدان مهران

دخترانه غیر دولتی

گلها

۲۵۵۲۳۲۱

كرج عظيميه ميدان بعثت

دخترانه غیر دولتی

ملاصدرا

32549950

كرج عظيميه خیابان 45 متری کاج پلاک37

دخترانه غیر دولتی

واله

۲۵۰۷۴۸۶

كرج عظيميه ميدان استقلال

دخترانه غیر دولتی

هدف

۴۴۴۹۹۹۵

کرج جهانشهر خيابان ناز

دخترانه غیر دولتی

نور

۴۴۲۹۷۵۲

کرج جهانشهر بلوار ماهان

دخترانه غیر دولتی

روشنگر

۴۴۳۶۳۵۲

كرج جهانشهر بلوار بهارستان

دخترانه غیر دولتی

بهاردانش

۴۴۰۱۴۴۳

كرج بلوار جمهوري شمالي

دخترانه غیر دولتی

مهرگان نو

۴۴۳۴۱۱۳

کرج کوي کارمندان شمالي

دخترانه مردمی

سميه

۲۵۰۹۶۵۳

كرج عظيميه ۴۵ متري كاج

دخترانه نمونه

شهيد فلاحي

مدارس راهنمايي منطقه ۲ كرج

 

۲۳۰۰۲۲۶

كرج كلاك بالا

پسرانه دولتی

پيام آزادي

۲۳۰۰۴۸۲

كرج كلاك نو خيابان شهيد اسكندري

پسرانه دولتی

شهيد آشتياني

۲۳۱۷۳۷۰

كرج كلاك شهرك نيروي انتظامي

پسرانه دولتی

شهيد رجايي

۲۳۰۴۷۷۵

كرج خلج آباد جنب تانكرسازي

پسرانه دولتی

كميل

۲۸۰۲۴۴۹

كرج انتهاي خيابان صدوقي

پسرانه دولتی

شهيد اوجاني

۲۸۰۸۶۵۵

كرج كوي بنفشه بلوار شرقي

پسرانه دولتی

حسين معمارزاده

۲۳۰۱۹۵۸

كرج كلاك بالا ايستگاه مدرسه

دخترانه دولتی

الهام شريعت

۲۳۰۹۹۲۲

كرج كلاك شهرك نيروي انتظامي

دخترانه دولتی

پيامبر اكرم

۲۳۰۰۲۳۰

كرج كلاك نو خيابان اسكندري

دخترانه دولتی

عفت

۲۳۰۴۷۷۵

كرج خلج آباد جنب تانكرسازي

دخترانه دولتی

كميل

۲۸۲۳۶۶۰

كرج خيابان صدوقي

دخترانه دولتی

شهيد غلامي

۲۲۴۱۶۳۷

كرج خيابان ذوب آهن

دخترانه دولتی

استقلال

۲۸۱۳۵۹۴

كرج كوي بنفشه بلوار شرقي

دخترانه دولتی

پيك انقلاب

۲۸۰۳۳۱۱

كرج خيابان فردوسي

دخترانه دولتی

۱۲ بهمن

۲۸۰۳۲۶۰

كرج حسين آباد جنب راه آهن

دخترانه دولتی

شهيددارابي

۲۸۰۸۰۳۱

كرج جاده ملارد سه راه سرحدآباد

دخترانه دولتی

شهيد موسوي

۲۸۰۸۹۴۰

كرج خيابان شهيد صدوقي

دخترانه دولتی

شهيد قندي

۲۸۰۴۳۷۳

كرج شهرك بنفشه بلواروحدت

دخترانه غیر دولتی

الزهرا

 

 

         

مدارس راهنمايي منطقه ۳ كرج

۶۵۰۳۳۵۱

كرج فرديس كانال غربي

پسرانه دولتی

شهداي فرديس

۶۵۱۰۰۰۷

كرج فرديس فلكه پنجم

پسرانه دولتی

منوچهري

۶۶۳۹۱۴۰

كرج فرديس روبروي نيروگاه

پسرانه دولتی

ابوذر

۶۸۹۰۷۷۵

كرج فرديس شهرك سپاه

پسرانه دولتی

الزهرا

۳۵۴۰۵۵۴

كرج جاده ملارد خيابان ۱۴

پسرانه دولتی

روشن ضمير

۶۵۵۵۰۵۱

كرج فرديس بين قريشي

پسرانه دولتی

محمد امين

۶۶۰۳۴۶۹

كرج فرديس فلكه اول

پسرانه غیر دولتی

بعثت

۶۶۰۳۵۱۹

كرج فرديس شهرك منظريه

پسرانه غیر دولتی

امين

۶۵۰۹۶۴۷

كرج فرديس خیابان ششم

پسرانه غیر دولتی

فرزانگان

۶۵۰۷۰۹۴

كرج فرديس فلكه چهارم

پسرانه غیر دولتی

دانش

۶۵۰۱۴۷۱

كرج فرديس كانال غربي

پسرانه غیر دولتی

ميلاد

۶۵۰۲۹۹۵

كرج فرديس خیابان ۵ شرقي

پسرانه غیر دولتی

نيك پرور

۶۵۰۱۶۰۳

كرج فرديس خیابان ۲۵

پسرانه غیر دولتی

نيك نام

۶۵۰۰۸۹۹

كرج فرديس كانال غربي

دخترانه دولتی

صديقه الزهرا

۶۵۰۲۲۲۸

كرج فرديس فلكه دوم

دخترانه دولتی

منتظر قائم

۶۵۰۴۱۰۷

كرج فرديس خیابان ۴۹

دخترانه دولتی

فاطمه الزهرا

۶۵۱۴۱۳۷

كرج فرديس خیابان ۲۳

دخترانه دولتی

حافظ

۶۸۰۰۳۲۳

كرج فرديس شهرك ناز

دخترانه دولتی

شهداي غزه

۶۵۲۲۲۲۰

كرج فرديس فلكه چهارم

دخترانه غیر دولتی

پژوهش

۶۵۰۰۴۴۵

كرج فرديس فلكه دوم

دخترانه غیر دولتی

پرديس

۶۵۰۱۲۱۶

كرج فرديس خیابان ۳۲

دخترانه غیر دولتی

مهديه

۶۵۰۴۹۵۴

كرج فرديس خیابان چهارم

دخترانه غیر دولتی

 

مدارس راهنمايي منطقه ۴ كرج

۳۳۲۰۰۴۴

مهرشهربلوارارم

پسرانه استثنایی

پارسي اربابي

۳۵۰۲۰۵۱

فاز۴مهرشهرخیابان۴۱۲

پسرانه دولتی

فلق

۳۴۰۳۹۳۹

مهرشهرگلستان يک

پسرانه دولتی

اسداله زاده

۲۷۰۵۳۸۰

مهرشهر قزل الحصار

پسرانه دولتی

شهيدنامجو

۳۲۰۳۱۸۰

کيانمهرجنب ميدان امام

پسرانه دولتی

وليعصر(عج )

۳۳۰۶۳۶۰

مهرشهرحسين آباد

پسرانه دولتی

شهداي اکبرآباد

۳۳۰۴۹۹۹

مهرشهرآق تپه

پسرانه دولتی

چمران

۳۳۰۶۶۰۰

کرج مهرشهرشهرک ولي عصر

پسرانه دولتی

ثامن الائمه

۳۵۰۶۵۳۵

فاز۴مهرشهربلوارگلها

پسرانه شاهد

جوادالائمه

۳۴۱۱۳۶۵

مهرشهربلوارشهرداري

پسرانه غیر دولتی

ادب

۳۳۰۸۲۶۴

مهرشهرسه راه شهرداري

پسرانه غیر دولتی

عارف

۳۴۰۶۲۳۸

بلوار ارم

پسرانه غیر دولتی

عرفان

۳۲۰۰۳۱۰

کيانمهر گلستان ۴

پسرانه غیر دولتی

هدف

۳۵۱۲۰۰۳

فاز۴مهرشهرخيابان ۴۰۲

پسرانه غیر دولتی

توحيد

۳۴۰۵۴۲۱

بلوارشهرداري

پسرانه غیر دولتی

دکترحسابي

۳۴۰۲۸۲۲

مهرشهربلوارشهرداري

پسرانه غیر دولتی

پرتومهر

۳۵۰۵۲۸۴

مهرشهرفاز۵

پسرانه غیر دولتی

کميل

۳۴۰۳۷۷۷

مهرشهرگلستان يک

دخترانه دولتی

شهيد فتوتي

۳۴۰۶۵۵۵

مهرشهرآق تپه

دخترانه دولتی

صادقيه

۳۴۰۲۰۲۵

حسين آبادمهرشهر

دخترانه دولتی

الزهرا

۳۵۰۴۷۷۵

فاز۴مهرشهر

دخترانه دولتی

اميرالمومنين

۳۵۰۵۰۱۹

فاز۴مهرشهرکوي فرهنگيان

دخترانه دولتی

خالداسلامبولي

۳۳۰۲۶۶۶

مهرشهرخيابان سوم آق تپه

دخترانه دولتی

فجرانقلاب

۳۴۰۸۶۶۳

مهرشهربلوارارم

دخترانه غیر دولتی

شايسته

۳۴۰۶۵۱۳

مهرشهربلوارشهرداري

دخترانه غیر دولتی

سخن

۴۵۵۲۵۹۶

کرج مهرشهر

دخترانه دولتی

شکوفه دانش

۳۳۰۶۶۰۰

مهرشهرشهرک وليعصر

دخترانه دولتی

ثامن الائمه

۳۵۰۸۵۵۵

فاز۴مهرشهربلوارگلها

دخترانه دولتی

امام علي

۳۴۰۲۰۵۰

مهرشهربلوار دانش

دخترانه دولتی

زينب

۳۲۰۶۷۵۴

کيان مهربلوارامير

دخترانه دولتی

مهديه

۳۵۰۵۹۴۳

فاز۴مهرشهرخیابان۴۱۰غربي

دخترانه دولتی

شکوفه ايران

۳۴۱۲۲۸۸

بلوار شهرداري

دخترانه دولتی

ميرفخرايي

۳۳۲۵۵۰۵

بلوار ارم خیابان پنجم

دخترانه دولتی

شهيد چمران

۳۳۰۲۸۸۸

مهرشهر ابتداي حسين آباد

دخترانه دولتی

۲۲بهمن

۳۲۰۰۳۵۲

کيانمهرگلستان سوم

دخترانه غیر دولتی

مائده

۳۴۰۲۲۵۴

مهرشهر بلوار شهرداري

دخترانه غیر دولتی

آتيه

۳۵۲۸۶۸۴

فاز۴بلوارگلها

دخترانه مردمی

پرديس

مدارس راهنمايي منطقه ۵ كرج

۴۴۲۵۰۷۰

خيابان شهيد بهشتي ميانجاده

پسرانه دولتی

شهيدفهميده

۴۴۲۵۰۱۰

کرج دهقان ويلا دوم

پسرانه دولتی

سلمان فارسي

۴۵۵۲۲۶۶

حصارک پائين دکترمفتح

پسرانه دولتی

شهيد مفتح

۴۵۵۰۱۵۲

گلشهرغربي برزنت

پسرانه دولتی

شهيد ملک زاده

۳۵۰۲۰۱۱

چهل وپنج متري گلشهر

پسرانه دولتی

شهيد نواب صفوي

۴۶۰۲۳۶۴

کرج گلشهر بهار غربي

پسرانه دولتی

نيك نژاد

۳۵۰۷۰۱۱

کرج خيابان رودکي

پسرانه غیر دولتی

پويندگان

۴۴۳۴۷۳۷

کرج دهقان ويلاي

پسرانه غیر دولتی

خيام

۱۴۴۸۵۵۹۰

كرج دهقان ويلاي دوم

پسرانه غیر دولتی

مهر ايران

۳۵۰۲۷۸۹

۴۵متري گلشهرخیابان کوي گلها

پسرانه غیر دولتی

احسان

۳۵۲۷۳۶۴

۴۵متري گلشهر

پسرانه غیر دولتی

علوي

۴۵۵۳۶۶۳

۴۵متري گلشهر

پسرانه غیر دولتی

قائم

۴۶۴۰۰۵۵

۴۵متري گلشهر

پسرانه غیر دولتی

معراج

۳۵۰۱۳۰۱

۴۵متري گلشهر

پسرانه غیر دولتی

ميلاد

۴۵۵۵۳۲۱

گلشهرخیابان اسغندغربي

پسرانه غیر دولتی

اسوه

۳۵۰۰۴۶۸

گلشهرخیابان ارغوان شرقي

پسرانه غیر دولتی

نويد

۴۵۶۱۷۵۰

حصارک خیابان فروردين

پسرانه غیر دولتی

شهداي ايران وانت

۲۷۰۵۷۱۸

ميدان معلم بزرگهمرشرقي

پسرانه غیر دولتی

امام سجاد

۳۵۰۴۳۸۱

۴۵متري خيابان درختي

پسرانه غیر دولتی

البرزنو

۴۶۶۱۳۱۳

کرج حصارک فروردين

پسرانه غیر دولتی

فراانديشه

۳۵۳۳۷۷۰

كرج خیابان درختي

پسرانه غیر دولتی

معلم

۴۴۰۶۰۱۸

کرج ميانجاده بلوار حدادي

دخترانه دولتی

رضوان

۴۴۲۸۱۷۶

كرج دهقان ويلاي اول

دخترانه دولتی

ربابه كتابي

۴۶۰۷۶۰۰

گلشهرخیابان حسن زاده

دخترانه دولتی

امام جعفرصادق

۴۵۵۲۱۶۶

حصارک خیابان انقلاب

دخترانه دولتی

تزکيه

۴۵۶۵۴۴۰

حصارک _رضاشهر_خ فروردين

دخترانه دولتی

امام حسن

۳۵۰۲۴۳۱

ميدان رهبري شهرک مترو

دخترانه دولتی

کاظم بهمنش

۴۵۸۳۷۴۱

حصارک خيابان فروردين

دخترانه دولتی

ابراهيم خليل اله

۴۴۴۱۷۱۵

کرج دهقان ويلا

دخترانه غیر دولتی

سما

۳۵۰۷۶۷۲

مهرويلا خيابان انوشيروان

دخترانه غیر دولتی

راضيه

۴۶۷۹۰۵۰

گلشهر هوشيار

دخترانه غیر دولتی

فرزانه

۳۵۰۶۶۱۳

گلشهرخیابان حاتمي

دخترانه غیر دولتی

رضوان

۳۵۰۳۸۵۷

گلشهرخیابان درختي

دخترانه غیر دولتی

ستاره دانش

۴۵۶۱۴۴۵

۴۵متري بلوارشهيدمحمدي

دخترانه غیر دولتی

حضرت معصومه

۴۵۶۴۱۸۶

حصارک شهرک گلهاي

دخترانه غیر دولتی

ارغوان

۴۶۴۴۷۳۴

گلشهربهارشرقي

دخترانه غیر دولتی

فردا

۴۶۷۹۵۷۴

۴۵ متري گلشهر

دخترانه غیر دولتی

جهان دانش

۳۵۵۰۵۵۰

ميدان معلم

دخترانه غیر دولتی

منتظران

مدارس راهنمايي منطقه ۶ كرج

۴۳۳۵۸۵۹

کرج باغستان گلستان ۵

پسرانه دولتی

جابرانصاري

۴۵۰۲۵۲۶

حصارک خیابان ايران زمين

پسرانه دولتی

شهيد قاضي

۴۵۵۲۲۲۹

شاهين ويلا قلم چهارم

پسرانه دولتی

ارشاد

۴۵۵۲۰۵۸

حصارک روبروي شهرداري

پسرانه دولتی

کمالي دهقان

۴۸۱۶۱۵۱

پيشاهنگي گلدشت

پسرانه دولتی

رسول اکرم

۴۵۵۲۲۲۹

شاهين ويلا قلم چهارم

پسرانه دولتی

ارشاد

۴۵۵۱۱۵۰

شاهين ويلا مدرس جنوبي

پسرانه دولتی

مفيد

۴۵۵۱۱۵۰

کرج شاهين ويلا چهارم غربي

پسرانه شاهد

دباب اله مومني

۴۳۱۷۸۰۲

کرج باغستان گلستان ۶

پسرانه غیر دولتی

حکمت

۴۵۵۱۲۷۱

شاهين ويلاخیابان ۸غربي

پسرانه غیر دولتی

سروش

۴۳۱۴۹۶۵

خيابان ۱۲ غربي قلم

پسرانه غیر دولتی

افق

۴۳۰۳۷۳۷

کرج باغستان بوستان ۱۳

دخترانه دولتی

علي رمضانپور

۴۵۶۴۰۷۳

شاهين ويلاخیابان ۲۲بهمن

دخترانه دولتی

امام سجاد

۴۸۰۱۱۷۷

پيشاهنگي روبروي مسجد

دخترانه دولتی

جهاد

۴۵۵۰۲۲۰

حصارک بالا خیابان شهيدرجائي

دخترانه دولتی

دکتراکبريه

۴۵۵۲۰۱۸

حصارک خیابان امام خميني

دخترانه دولتی

سيماي انقلاب

۴۵۶۲۷۳۸

حيدرآباد جنب آبرساني

دخترانه دولتی

استادشهريار

۴۵۵۰۲۶۰

حصارک خیابان آقارضائي

دخترانه دولتی

نرجس

۴۳۱۹۱۷۵

شاهين ويلاخيابان سيزدهم

دخترانه دولتی

محمدتقي جعفري

۴۵۵۲۰۱۸

حصارک بالا خ امام خميني

دخترانه دولتی

شهيدان هداوند

۴۵۱۷۸۴۹

كرج حيدرآبادبلوارامام خميني

دخترانه دولتی

پروين اعتصامي

۴۵۷۲۳۷۶

حيدرآباد خیابان بني نجار

دخترانه دولتی

علامه حلي

۴۳۱۶۶۲۴

کرج باغستان بوستان ۶

دخترانه غیر دولتی

نشاط

۴۵۶۰۷۲۷

شاهين ويلا ششم قلم

دخترانه غیر دولتی

زکيه

۴۵۶۷۴۰۰

حصارک خيابان آقا رضايي

دخترانه نمونه

حضرت معصومه

مدارس راهنمايي منطقه ۷ كرج

۲۵۰۴۶۹۶

کرج خيابان شهيد مطهري

پسرانه تیزهوشان

شهيدسلطاني

۴۴۲۵۰۷۳

کرج کوي کارمندان شمالي

پسرانه دولتی

سوم شعبان

۴۴۲۸۱۰۰

کرج رجائي شهرخيابان هفتم غربي

پسرانه دولتی

حمزه

۴۴۲۱۲۴۴

کرج ميدان آزادگان

پسرانه دولتی

علي ابن ابيطالب

۲۵۱۷۱۹۸

کرج حسن آباد

پسرانه دولتی

حسن مدرس

۴۴۲۳۷۳۰

كرج رجائي شهر خيابان سيزدهم

پسرانه دولتی

شهيدمطهري

۴۴۲۹۰۱۰

کرج رجائي شهر خيابان دهم

پسرانه غیر دولتی

ارشاد

۴۴۲۷۷۰۰

کرج رجائي شهر خيابان نهم

پسرانه غیر دولتی

بني هاشمي

۴۴۲۴۰۲۱

کرج رجائي شهر خيابان ۸

پسرانه غیر دولتی

والعصر

۴۴۳۳۸۱۹

کرج رجائي شهرخيابان شهرداري

پسرانه غیر دولتی

طباطبائي

۴۴۱۰۷۱۵

کرج رجائي شهر سوم شرقي

پسرانه غیر دولتی

رودکي

۲۵۰۹۰۳۱

کرج بلوار امام رضا اردلان ۳

پسرانه غیر دولتی

شهيدبهشتي

۴۴۰۱۰۶۶

کرج رجائي شهر بلوار موذن

پسرانه غیر دولتی

سما

۴۴۳۶۶۲۶

کرج خيابان مطهري

پسرانه غیر دولتی

رشد نو

۴۴۲۸۵۸۵

کرج حسن آباد

پسرانه غیر دولتی

اميرکبير

۴۴۲۴۲۱۹

کرج رجائي شهر بلوارانقلاب

پسرانه غیر دولتی

آسمان

02634422605-02634203594

گوهردشت-خیابان13غربی-پلاک11

پسرانه غیر دولتی

راستين

۲۵۱۳۳۰۵

کرج خيابان شهيد مطهري

دخترانه تیزهوشان

فرزانگان

۴۴۲۱۳۹۸

کرج رجائي شهر خيابان سيزدهم

دخترانه دولتی

شهيدثاني

۲۵۰۰۱۸۵

کرج ده حسن آباد

دخترانه دولتی

ناصر خيرآبادي

۲۵۰۴۳۸۲

کرج ميدان آزادگان شهرک اوج

دخترانه دولتی

تهذيب

۴۴۲۲۵۲۲

کرج رجائي شهر داريوش سوم

دخترانه دولتی

حجاب

۴۴۷۶۱۱۰

کرج رجائي شهر خيابان ۶

دخترانه دولتی

مهديه

۴۴۱۶۰۵۰

کرج فاز ۳ رجائي شهر

دخترانه شاهد

عفاف شاهد

۴۴۴۱۰۵۱

کرج رجائي شهر خيابان هشتم

دخترانه غیر دولتی

مريم

۴۴۲۰۵۱۷

کرج رجائي شهر هشتم شرقي

دخترانه غیر دولتی

آزادگان

۴۴۳۳۲۶۴

کرج رجائي شهر خيابان سيزدهم

دخترانه غیر دولتی

برهان

۴۴۵۴۴۵۸۷

کرج رجائي شهرخيابان هشتم

دخترانه غیر دولتی

سارا

۴۴۳۹۶۷۹

کرج رجائي شهر خيابان پنجم

دخترانه غیر دولتی

رحماني

۴۳۰۵۸۳۳

کرج رجائي شهر خيابان ۱۳

دخترانه غیر دولتی

نيايش

۴۴۲۰۳۳۷

کرج رجائي شهر خيابان چهارم

دخترانه غیر دولتی

پروين اعتصامي

۴۴۶۳۷۶۹

کرج رجائي شهر خيابان ۹

دخترانه غیر دولتی

قرآن وعترت

۴۳۲۲۳۰۷

كرج رجايي شهربلوار انقلاب

دخترانه غیر دولتی

گلهاي خرد

مدارس راهنمايي منطقه ۸ كرج

۲۲۰۵۴۳۵

كرج خيابان بهار

پسرانه دولتی

شهيد آويني

۲۲۲۷۵۲۳

كرج خيابان بهار

پسرانه غیر دولتی

اميد ايران

۴۴۲۸۸۸۱

کرج بلوار طالقاني

پسرانه غیر دولتی

دانش

۲۲۴۱۱۴۰

كرج خيابان چالوس

دخترانه دولتی

حضرت علي

۲۲۲۹۲۶۳

كرج خيابان برغان

دخترانه دولتی

مهاجر

۲۵۰۹۸۰۶

كرج ميدان آزادگان

دخترانه غیر دولتی

بهاران

۲۲۳۰۰۷۷

كرج خيابان بهار

دخترانه غیر دولتی

بهارستان

 

           

مدارس راهنمايي منطقه ۹ كرج

۲۲۵۴۴۸۸

كرج خيابان اميري

پسرانه دولتی

اسوه

۲۲۰۶۱۱۶

كرج خيابان شهيد بهشتي

پسرانه دولتی

سعدي

۲۲۵۴۴۸۸

كرج خيابان اميري

پسرانه دولتی

سيدالشهداء

۲۲۲۴۸۲۶

كرج سه راه دانشكده

پسرانه دولتی

شهيد فهميده

۲۲۲۶۰۷۹

كرج خيابان كشاورز

پسرانه دولتی

استقلال

۲۷۵۲۱۸۶

كرج شهرك شيخ سعدي

پسرانه دولتی

شهيد درشتي

۳۵۰۱۲۲۱

کرج مهرويلا

پسرانه دولتی

امير

۲۷۰۶۰۲۶

کرج چهارصد دستگاه

پسرانه دولتی

شهيدعالم بخش

۲۷۰۰۰۶۳

کرج دولت آباد

پسرانه دولتی

شهيدآيت

۲۷۵۴۷۷۷

كرج چهارراه كارخانه قند

پسرانه غیر دولتی

آرمان نو

۲۷۰۳۲۸۴

کرج گلشهر ويلا خيابان خيام

پسرانه غیر دولتی

توحيد

۴۶۴۵۵۷۱

سه راه رجائي شهر کمربندي

پسرانه غیر دولتی

حافظ

۲۲۴۴۲۱۴

كرج ميدان هفت تير ۱۶

دخترانه دولتی

سيزده آبان

۲۲۴۱۳۵۰

كرج خيابان شهيد بهشتي

دخترانه دولتی

عفاف

۲۷۰۸۱۷۱

كرج كمربندي شهيد ميردارنژاد

دخترانه دولتی

حجت ابن الحسن

۲۷۰۵۰۱۳

كرج خيابان زكرياي رازي

دخترانه دولتی

نرگس

۲۷۰۱۲۸۵

کرج دولت آباد

دخترانه دولتی

دوازده فروردين

۳۵۱۱۵۲۱

کرج بين ميدان امام و ميدان مادر

دخترانه دولتی

حضرت خديجه

۲۷۰۵۳۵۹

کرج بلوارعلامه جعفري

دخترانه دولتی

زهرا

۲۷۷۶۵۷۵

کرج کوي کارمندان جنوبي

دخترانه دولتی

مهندس ثالثي

۲۷۰۶۳۶۷

كرج چهارراه مصباح

دخترانه غیر دولتی

بهشت من


 


لینک دانلود
print
  نظرات

نظری وجود ندارد.
     
نام شما
عنوان
نظر
تصویر CAPTCHA
کد را وارد کنید


 

1

 

 
Copyright 2014 By Madreseha.ir© |Design by webcade | Powered By BIG Group